Sirvivan Latak Hiroshima

HomeSBC News

Sirvivan Latak Hiroshima

3 dimoun ki ti sirviv latak bomb atomik Hiroshima e Naga-saki, Zapon, an 1945, in zwenn avek Prezidan Wavel Ramkalwawan e Premyer Dam, Linda Ramkalwan, kot State House.